Kontakt

PRŮMSTAV, a. s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4 

Recepce: +420 244 096 111
email: info(at)prumstav.cz

IČ: 251 05 825
DIČ: CZ 251 05 825

mapa

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4538.

 

odkaz na Facebook

odkaz na LinkedIn

Naše specializace / Design & Build

Design-Build je způsob zadávání výstavbových projektů vhodný jak pro dopravní infrastrukturu, tak pro pozemní stavby. Pro tuto dodací metodu je příznačná odpovědnost za projektovou dokumentaci na straně zhotovitele, přičemž objednatel specifikuje ve svém zadání pouze účel, standardy, rozsah a další například výkonová kritéria plnění.

Výhody systému Design & Build:
-          systém jediného generálního dodavatele pro projekční, případně inženýrskou a realizační fázi
-          přímý vztah objednatele a generálního dodavatele
-          úspora času na projekt, přípravu a realizaci stavby
-          snížení nákladů uzavřením jedné smlouvy na dílo jako celek 

Přidanou hodnotu našich služeb tvoří:
-       optimalizace projektové dokumentace a navrhování ekonomičtějších technických řešení, vycházející z vlastního know-how Průmstavu i Skupiny VINCI Construction v oblasti proveditelnosti řešení, vhodnosti použitých materiálů a výrobků a metod a zkušeností z realizací staveb,
technický a realizační tým společnosti Průmstav nabízí developerovi/investorovi spolupráci formou partnerství, jehož cílem je co nejefektivnější splnění projektových cílů a předání díla v nejvyšší kvalitě provedení,
-    Průmstav zajišťuje v průběhu užívání Díla záruční servis po celou dobu záruční lhůty. 

Jednotlivé fáze:

Fáze studie - Již od fáze studie je naše společnost schopna spolupracovat s developerem a architektem na koncepci řešení a výběru technických variant, při definování finálního produktu a sestavení orientačního rozpočtu a spolupráce při stanovení proveditelnosti projektu.

Fáze projektování a inženýrské činnosti - V průběhu zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení provádíme detailní analýzu studie a návrh technických variant, sestavení technického popisu a kvalitativních standardů, finálního produktu, stanovení garantované maximální ceny stavebních prací, vytváříme harmonogram provádění stavebních prací, realizujeme supervizi architekta při tvorbě plánů pro územní rozhodnutí, zajišťujeme provádění inženýrské činnosti a získání územního rozhodnutí, průběžné sledování ceny stavebních prací, sestavení plánu organizace výstavby, zajištění tvorby plánů pro stavební povolení, provádění inženýrské činnosti a získání stavebního povolení a navrhování takových technických řešení, aby garantovaná maximální cena zůstala nezměněna a byl dodržen standard finálního produktu.

Fáze realizace stavebních prací - Průmstav zajišťuje plynulý přechod z fáze projekční přípravy (Design) do fáze realizace prací (Build). Hlavní činnosti zahrnují: tvorba prováděcích plánů, výstavba zařízení staveniště, plán organizace výstavby a plány technologických postupů, detailní harmonogram výstavby s uvedením uzlových bodů a stanovení kritické cesty, vytvoření plánu kontrol kvality, zajištění inženýrské činnosti v průběhu realizace prací, kontrola a dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a požárních předpisů, řízení klientských změn, zajištění všech nezbytných atestů, kontrol, zkoušek a vyjádření potřebných k přejímce a kolaudaci, zajištění kolaudace, odstranění vad a nedodělků a finální předání Díla developerovi a uživateli.

Reference

Bytové domy

více

Průmyslové stavby

více

Občanská vybavenost

více