O společnosti / Základní informace

Zaměření společnosti


PRŮMSTAV  působí v oboru pozemního stavitelství mnoho let a má zde bohaté zkušenosti.

Dodávky stavebních prací realizujeme na celém území České republiky formou „na klíč“ i v rámci subdodávek, výstavbu novou i rekonstrukce. Předmětem dodávek jsou novostavby, rekonstrukce, modernizace, adaptace, vestavby a nástavby s použitím standardních i zcela nových materiálů a postupů zaručujících vysokou kvalitu díla.

Společnost PRŮMSTAV má zaveden a udržován systém managementu odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001 a normativního dokumentu Rady kvality ČR "Systém managementu společenské odpovědnosti".

Na základě prokázaného splnění kvalifikace dle § 53 (základní kvalifikační předpoklady) a § 54 (profesní kvalifikační předpoklady) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v pozdějším znění je PRŮMSTAV zapsán na Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, vedeném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dle § 125 a následujících zákona o veřejných zakázkách.“

PRŮMSTAV  obdržel od Národního bezpečnostního úřadu České republiky „Osvědčení podnikatele“.  Toto osvědčení umožňuje přístup k utajované informaci nejvýše stupně utajení  –  důvěrné. 

V roce 2013 oslavila společnost PRŮMSTAV 60 let své existence za účasti zaměstnanců, klientů a partnerských organizací. Tato významná událost dokládá jedinečné dlouhodobé postavení společnosti na českém trhu.

PRŮMSTAV vstupuje do dalšího desetiletí své existence s potvrzenými ambicemi a s moderní vizí své stavební činnosti jako součásti projektu sdílených hodnot s výrazným lidským rozměrem. ■

 

 

 

 

Společenská odpovědnost firmy

VINCI, hlavní světová Skupina integrující stavební a koncesní činnost, vnímá jako významný činitel ve vztahu k regionálnímu rozvoji svou společenskou odpovědnost.

Skupina ve svých aktivitách usiluje o skloubení ekonomického, sociálního i ekologického aspektu. I proto zavedla dlouhodobý program ekonomické a sociální odpovědnosti, jehož cílem je podělit se o dosahované úspěchy se svými zaměstnanci, klienty, partnery i společností obecně.

Představitelé Skupiny VINCI se v roce 2003 svým podpisem přihlásili k účasti na iniciativě „Global Impact“ vyhlášené OSN. Přistoupením k této iniciativě prokazuje skupina VINCI odhodlání prosazovat dodržování lidských práv, pracovních standardů, ochranu životního prostředí a bojovat proti korupci. ■