CSR

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST (CSR)

PRŮMSTAV a.s. se řadí ke společnostem, které jsou společensky odpovědné, dbají o své zaměstnance, životní prostředí, zdraví a bezpečnost, zohledňují zainteresované osoby. Je pro nás přirozeností a prioritou ctít zásady kodexů a chart skupiny VINCI.

NADACE VINCI

Nadace VINCI v České republice (zal. 2008) si vytkla za cíl pokračovat v myšlence své mateřské Skupiny a vytvořit propojení mezi pracujícími a obyvateli, …

──────   VÍCE

Nadace VINCI v České republice (zal. 2008) si vytkla za cíl pokračovat v myšlence své mateřské Skupiny a vytvořit propojení mezi pracujícími a obyvateli, mezi světem podniku a světem měst a venkova, světem občanské společnosti…Zřizovatelé Nadace VINCI v České republice jsou dceřiné společnosti skupiny VINCI, které mobilizují svůj humánní potenciál, aby dodával odvahu, pomoc a sílu občanským iniciativám a projektům s potřebou sociálního i profesního začlenění, podporoval kulturní a vzdělávací činnosti, trvale udržitelný rozvoj i ochranu životního prostředí, využíval volného času na rozvíjení osobností dětí a mládeže a zmírňoval následky tíživých situací.

 

PODPORUJEME

Naše společnost chce být prospěšná nejen svým zaměstnancům a klientům, ale i občanům a institucím ve svém okolí. Proto během roku …

──────   VÍCE

Naše společnost chce být prospěšná nejen svým zaměstnancům a klientům, ale i občanům a institucím ve svém okolí. Proto během roku podporujeme různé instituce, spolky apod. finančními dary, popř. konkrétními věcmi. Tradicí se v posledních letech stává dobročinná sbírka pod názvem „Dobrý soused“ či „Dobrá fuska“, při které se od zaměstnanců sbírá oblečení, přikrývky, ručníky, léky, stravenky apod. pro Azylový dům Armády spásy, Praha 7.

KODEXY

Skupina VINCI se zavázala, že bude nad rámec platné legislativy dobrovolně dodržovat 10 zásad projektu Global Compact a že bude každý rok
──────   VÍCE

Skupina VINCI se zavázala, že bude nad rámec platné legislativy dobrovolně dodržovat 10 zásad projektu Global Compact a že bude každý rok podávat zprávu o přijatých opatřeních a iniciativách. Projekt Global Compact vznikl z iniciativy OSN a sdružuje podniky, které se rozhodly dodržovat při své činnosti a ve své strategii 10 obecně přijímaných zásad v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a boje proti korupci. Hlavním cílem této iniciativy, která sdružuje 12 000 organizací ze 145 zemí světa, je prosazování společenské odpovědnosti firem a společensky korektního zadávání zakázek. Zapojení do iniciativy Global Compact znamená sdílet přesvědčení, že obchodní postupy a procesy vycházející z určitého počtu obecně uznávaných zásad přispějí ke vzniku světového trhu, který bude stabilnější, spravedlivější, otevřenější a příznivější pro rozvoj prosperujících a dynamických společností. PRŮMSTAV, a.s. jako člen skupiny VINCI, sdílí zásady a závazky, vyplývající z platných kodexů skupiny.

Compliance codex

Manifest VINCI

Personální rozmanitost

Porozumět rovnosti

VINCI Kodex jednání proti korupci

VINCI Charta etiky a jednání

VINCI Průvodce lidskými právy

VINCI Charta vztahů se subdodavateli

FINANČNÍ TRANSPARENTNOST

Jedním ze tří základních pilířů společenské odpovědnosti firem je i finanční transparentnost. V této části naleznete Výroční zprávy společnosti PRŮMSTAV, a.s.

──────   VÍCE

POLITIKA BEZPEČNOSTI

Naší prioritou je vytvářet takové pracovní prostředí a takové pracovní podmínky, které zajišťují minimální úrazovost našich zaměstnanců, zaměstnanců našich …

──────   VÍCE

Naší prioritou je vytvářet takové pracovní prostředí a takové pracovní podmínky, které zajišťují minimální úrazovost našich zaměstnanců, zaměstnanců našich dodavatelů a lidí, pohybujících se na našich stavbách. K tomuto účelu neustále vyvíjíme patřičné úsilí, provádíme patřičná proškolení, pravidelně kontrolujeme stavby, zajišťujeme zdravotní prohlídky našim zaměstnancům, vylepšujeme pracovní postupy. Naším společným cílem je heslo „nulová úrazovost“.

5 klíčových aktivit

12 základních zásad bezpečnosti

Naše politika integrovaného systému řízení

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Mezinárodní týden bezpečnosti

EKOLOGIE

VÁŽÍME SI životního prostředí – v rámci zavedené certifikace Environmentálního řízení systému ČSN EN ISO 14001 jsou všichni zaměstnanci

──────   VÍCE

VÁŽÍME SI životního prostředí – v rámci zavedené certifikace Environmentálního řízení systému ČSN EN ISO 14001 jsou všichni zaměstnanci i subdodavatelé vedeni k dodržování zásad ochrany životního prostředí.

SLEDUJEME spotřeby energií, pohonných hmot a vody, abychom co nejvíce snížili naši uhlíkovou stopu a nezatěžovali přírodní zdroje. Při veškeré naší činnosti DBÁME na předcházení vzniku odpadů, a pokud už odpady vzniknou, ve spolupráci s oprávněnými firmami je v maximální možné míře recyklujeme či jinak druhotně využíváme.

Proaktivně se ÚČASTNÍME přípravy námi realizovaných projektů, abychom mohli přispět svými zkušenostmi při výběru šetrných materiálů a technologií.

 

Certifikat_ISO_14001:2016

Naše politika integrovaného systému řízení

NAVŠTIVTE NÁS:

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 244 096 111

Datová schránka: tn3fjch
IČO: 251 05 825

DIČ: CZ 251 05 825

Bankovní spojení a elektronická fakturace (klikněte pro více informací)

Československá obchodní banka, a. s.
58413/0300 (CZK)
IBAN CZ20 0300 0000 0000 0005 8413 (CZK)

Komerční banka, a. s.
8501061/0100 (CZK)
IBAN CZ32 0100 0000 0000 0850 1061 (CZK)
103209034/0100 (EUR)
IBAN CZ22 0100 0000 0001 0320 9034 (EUR)

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
125381003/2700 (CZK)
IBAN CZ12 2700 0000 0001 2538 1003 (CZK)

---------------------------------------------------

!!! Faktury v elektronické podobě zasílejte na adresu: fakturace@prumstav.cz

 • faktury zasílané e-mailem mohou být pouze ve formátu pdf (nekomprimované a neblokované z hlediska obsahu)
 • předmět e-mailu a název PDF souboru by měl obsahovat slovo „Faktura“
 • do faktur vyplňujte číslo objednávky či smlouvy Průmstavu
 • fakturu, kterou zašlete elektronickou cestou, již nezasílejte poštou
 • faktura, která bude zaslána na jinou elektronickou adresu, nebude zavedena v účetnictví a její příjemce ji bude brát pouze za informativní dokument
 • faktury zaslané bez uvedených náležitostí vám budou vráceny
 • dokumenty typu např. upomínky, zápočty, zasílejte na adresu podatelna@prumstav.cz
 • faktury v listinné podobě můžete zasílat na adresu: PRŮMSTAV, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Společnost PRŮMSTAV, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl 8, vložka 4538.

NAPIŠTE NÁM:

Pokud máte nějaký dotaz nebo požadavek, vyplňte prosím tento kontaktní formulář:

  ©  Průmstav a.s.   |   All rights reserved | Grafický design Kateřina Černá | Realizace TRE.CZ

  Areál PREFA-PRO
  Královická 267
  250 01 Zápy

   

  Kontaktní osoba
  Radek Dvořák
  Vedoucí armovny a MTZ
  Telefon:  +420 724 346 715

  NAPIŠTE NÁM:

  Pokud máte nějaký dotaz nebo požadavek, vyplňte prosím tento kontaktní formulář:

   ©  Průmstav a.s.   ♢   All rights reserved

   x